START YOUR BUSINESS

instructions

1. If you want to be an entrepreneur, decide what kind of business you want to open. Let it be a small clothing shop.
2. Work on a business plan for your project and calculate a budget.
3. Find investors if you need them.
4. Go to a tax office and arrange all the documents for your business activities.
5. Find a place where you can open your shop.

6. Hire employees that you need : sellers, managers and so on.
7. Find suppliers of goods that you want to sell.
8. Hire an accountant to help you manage all the financial questions.
9. If you want to be just an owner of this company, hire a CEO or director.
10. Open your shop and run your business wisely!

1. Якщо ти хочеш бути підприємцем, виріши, який вид бізнесу ти хочеш відкрити. Нехай це буде невеликий магазин одягу.
2. Попрацюй над бізнес-планом свого проекту та розрахуй бюджет.
3. Знайди інвесторів, якщо вони тобі потрібні.
4. Піди в податкову інспекцію та оформи усі документи для своєї підприємницької діяльності.
5. Знайди місце, де ти можеш відкрити свій магазин.

6. Найми потрібних тобі працівників: продавців, менеджерів тощо.
7. Знайди постачальників товарів, які ти хочеш продавати.
8. Найми бухгалтера, який допоможе тоб вирішити всі фінансові питання.
9. Якщо ти хочеш бути лише власником цієї компанії, найми генерального директора.
10. Відкрий свій магазин і розумно керуй своїм бізнесом!

text

Nowadays almost everyone wants to be a businessmen. We have internet now so many of us can try and do some business, it is not difficult. But to succeed is another story.

Firstly you should understand, what business you want to start. This is very important because it defines your success. Make a research, try to find out what is popular among customers. If you have your own idea, check if there is demand for this in a society. 

If everything is okay with the product, next step is to make a business plan. It will help you to calculate all your expenses and income, you can understand how much money you need to invest. At this point you can look for investors, if you need to.

Then comes the most interesting and practical part. You need to put your business plan into life. All future steps depend on kind of business you chose. If you want to open a shop, you need to look for workers, suppliers, place. If you want to open an online-only shop, you may need to find web designers to create a website for you. Just keep calm and stick to the plan!

Зараз майже всі хочуть бути бізнесменами. Зараз у нас є Інтернет, тому багато хто з нас може спробувати зайнятися якимось бізнесм, це не складно. Але досягти успіху – інша історія.

По-перше, ви повинні зрозуміти, який бізнес ви хочете відкрити. Це дуже важливо, оскільки це визначає ваш успіх. Проведіть дослідження, спробуйте з’ясувати, що популярне серед клієнтів. Якщо у вас є своя ідея, перевірте, чи є попит на це в суспільстві.

Якщо з продуктом все гаразд, наступним кроком є складання бізнес-плану. Це допоможе вам порахувати всі свої витрати та дохід, ви зможете зрозуміти, скільки грошей потрібно вкласти. У цей момент ви можете шукати інвесторів, якщо вам потрібно це.

Потім йде найцікавіша та практична частина. Потрібно втілити свій бізнес-план у життя. Всі майбутні кроки залежать від виду бізнесу, який ви вибрали. Якщо ви хочете відкрити магазин, вам потрібно шукати працівників, постачальників, місце. Якщо ви хочете відкрити інтернет-магазин, вам може знадобитися знайти веб-дизайнерів, щоб створити для вас веб-сайт. Просто зберігайте спокій і дотримуйтесь плану!