з паралельним перекладом

SHORT STORIES

PORTAL BETWEEN THE WORLDS
ПОРТАЛ МІЖ СВІТАМИ
author Yevhen Zheltukhin
voice Yevhen Zheltukhin

Nowadays people always pay for an intercom. Regularly. Bucause it opens not only a physical door at their building but a new world, a new reality.

На сьогоднішій день люди завжди платять за домофон. Регулярно. Тому що він відкриває не лише фізичні двері у їнхю будівлю, але й новий світ, нову реальність.

Now intercom works in the same way as previously – you use a keychain magnet. You put it on the special spot, the door beeps and opens.

Зараз домофон працює так само, як і раніше – ви використовуєте магніт з брелоком. Ви прикладаєте його на спеціальне місце, двері бікають і відкриваються.

But this time you can choose what door to open. You can choose the reality. Just type in a special code and it´s done. You are there.

Але на цей раз ви можете вибрати, які двері потрібно відкрити. Ви можете вибрати реальність. Просто введіть спеціальний код, і готово. Ви там.

Each world has different laws and different people. It is not a copy of this classical world.

Кожен світ має різні закони та різних людей. Це не копія цього класичного світу.

If you want to be a singer, but you like your current job, no problem – just pay for another reality and you can be born there as a different person.

Якщо ви хочете бути співаком, але вам подобається ваша поточна робота, не проблема – просто платите за іншу реальність, і ви можете народитися там як інша людина.

Now it is a little more pleasant to pay for the intercom, isn’t it?

Тепер за домофон платити трохи приємніше.