з паралельним перекладом

SHORT STORIES

TRAVEL AGENCY
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО
author Yevhen Zheltukhin
voice Yevhen Zheltukhin

We live many times. And our life is like a trip. The point of arrival is the moment of birth and the point of departure is the moment of death. 

Ми живемо багато разів. І наше життя схожа на подорож. Пункт прибуття – це момент народження, а відправною точкою є точка смерті.

So, when you travel to another country it is like a little trip during another bigger trip, life trip.

Отже, коли ви подорожуєте в іншу країну, це схоже на невелику поїздку під час ще однієї більшої поїздки.

Also we all know, if you want to organize a good travelling you need an experienced helper. In the field of tourism it is a travel agent. So, it means we usually go to professionals when we want to go on holiday to Spain for, let’s say, 7-10 days.

І всі ми знаємо, що якщо ви хочете організувати гарну подорож, вам потрібен досвідчений помічник. У галузі туризму це туристичний агент. Таким чином, це означає, що ми зазвичай йдемо до професіоналів, коли хочемо відправитися у відпустку на 7-10 днів.

In this case, who is our travel agent in our “life travelling”? Who helps us to choose the life that we have now? 

В цьому випадку, хто наш туристичний агент в нашій «подорожах по життю»? Хто допомагає нам вибрати життя, яка у нас є зараз?

The next question is payment. When we pay for an ordinary trip to Spain or Turkey we give money. And what  currency do we use when we pay for our “life trip”? Some people say it is our “spiritual resourses”.

Крім того, коли ми платимо за поїздку в Іспанію або Туреччину, ми даємо гроші. І яку валюту ми використовуємо, коли платимо за нашу «поїздку на життя»? Деякі люди кажуть, що це ваші «духовні ресурси».

 

Then, if we take a look at different people with their different lives, we can definitely say that not everyone has the same amount of this currency. Some people travel to fancy places, fancy lives, but others can afford only something nearby and not of a high quality. 

Тоді, якщо ви подивитеся на різних людей з їх різними життями, ви можете точно сказати, що не у всіх однакова сума цієї валюти.

Travel agency is important, but do you have enough of that needed currency to pay for the trip that you want?

Туристичне агентство має важливе значення, але чи є у вас достатньо валюти для оплати поїздки, яку ви хочете?