з паралельним перекладом

SHORT STORIES

A PET
ДОМАШНЯ ТВАРИНА
author Yevhen Zheltukhin
voice Yevhen Zheltukhin

Alice has got a pet.
At home she keeps an animal which is not very domestic. It sleeps all day and wakes up late in the evening. Who can it be? Right, it is an eagle-owl!

Еліс має домашню тваринку.
Вдома вона тримає тварину, яка не є дуже домашньою. Вона спить весь день і прокидається пізно ввечері. Хто це може бути? Правильно, це орело-сова.

Alice’s friend is kind even though it is a predator. It’s a boy and his name in Mars.

Товариш Еліс добрий, не зважаючи на те, що він хищак. Це хлопчик і його ім’я Марс.

Mars likes to eat mice and fly outside at night. Also he likes Alice’s parents, because they always bring him something delicious.

Марс любить їсти мишей та вилітає надвір вночі. Також він любить батьків Еліс, бо вони завжди приносять йому щось смачне.

Nobody knows that Alice keeps such a big bird in her flat. A lot of people think that there is some dragon in the forest nearby and it comes to fly around the city.

Ніхто не знає, що Еліс тримає таку велику птаху у квартирі. Багато людей думає, що неподалечку у лісі є якийсь дракон і він приходить, щоб політати по місту.

However, this cute creature is not from the forest, it is from the flat number 46 on the third floor. But this is the secret that Alice plans to keep.

Одак, ця мила істота не з лісу, вона із квартири номер 46 на третьому поверсі. Але це секрет, який Еліс планує зберегти.