з паралельним перекладом

SHORT STORIES

PLUMBER VITALIK
САНТЕХНІК ВІТАЛІК
author Yevhen Zheltukhin
voice Yevhen Zheltukhin

In one huge city lives a very interesting person. His name is Vitalik. He works as a plumber and he doesn’t drink alcohol. At all. A lot of people think that it’s his superpower.

У одному величезному місті живе дуже цікава людина. Його звати Віталік. Він працює сантехніком і не п’є алкоголь. Зовсім. Дуже багато людей думають, що це його суперсила.

Maybe because of this he has a lot of clients, and even the mayor of the city is among them! Next 10 months of his work are already taken. And he is happy about it.

Можливо, через це він має багато клієнтів, і навіть міський голова серед них! Наступні 10 місяців його роботи вже замовлені. І він щасливий
цьому.

Vitalik always does his job well and loves it very much, that’s why he is so popular. By the way, he is extremely
handsome.

Віталік завжди добре виконує свою роботу і дуже любить її, тому він такий популярний. До речі, він дивовично красивий.

He thinks that every profession is important and valuable, moreover his. He comes to people’s houses, so he should be a very responsible man!

Він вважає, що кожна професія важлива і цінна, до того ж його. Він приходить до будинків людей, тому він повинен бути дуже відповідальною людиною!