з паралельним перекладом

SHORT STORIES

TRAM
ТРАМВАЙ
author Yevhen Zheltukhin
voice Yevhen Zheltukhin

Now he is a successful and respected man. He has everything that he needs. His wife is an amazing woman, his children are kind and smart. His health is very strong. 

Тепер він успішна і шанована людина. У нього є все, що йому потрібно. Його дружина дивовижна жінка, його діти добрі й розумні. Його здоров’я дуже міцне.

He is always busy with work, meetings and business trips. But there is one thing that he secretly does when he has some free time. He usually does it at night. He likes to operate a tram. Ordinary tram. Why? Because it is his child dream. He does it not often, only one time per month.

Він завжди зайнятий роботою, зустрічами і діловими поїздками. Але є одне, що він таємно робить, коли в нього є вільний час. Зазвичай він робить це вночі. Йому подобається керувати трамваєм. Звичайний трамвай. Навіщо? Тому що це був його дитина мріяти. Він робить це не часто, тільки один раз в місяць.

He likes it because it calms him. Long way in front of you, no traffic jams, no turns, no stops. Only you and the way. Driving a tram is his meditation. 

Йому це подобається, тому що це його заспокоює. Перед тобою довгий шлях, ніяких пробок, ніяких поворотів, ніяких зупинок. Тільки ти і шлях. Водіння трамвая – це його медитація.